Puheterapeuttien työllisyystilanne on hyvä ja tulee säilymäänkin hyvänä, vaikka alueellisia eroja työtilanteessa onkin. Työpaikoissa riittää valinnanvaraa: kunnat, valtio, yksityissektori tai ammatinharjoittaminen.

Työikäisiä laillistettuja puheterapeutteja on Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston) rekisterissä 2092 (31.12.2019). Vaikka kaikki eivät toisiaan tunnekaan, vallitsee puheterapeuttien välillä tiivis kollegiaalisuus. Kollegan auttaminen ja neuvominen kuuluvat ammattikuvaan.

Palkkatietoa

Puheterapeuttiliitto tekee vuosittain palkkakyselyn kaikille liiton palkansaajajäsenille. Palkkauksen lisäksi selvitämme kyselyssä myös muita puheterapeuttien työelämään liittyviä ilmiöitä. Alla esitetyt tiedot perustuvat syyskuun 2020 palkasta tehtyyn kyselyyn.

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutukseen pääsy ei ollut vuoden 2019 kyselyssä tyydyttävällä tasolla. Vuoden 2020 kyselyssä koulutuspäivien määrä oli edelleen laskenut siten, että vuosittaisten koulutuspäivien keskiarvo oli pudonnut neljästä kolmeen. Sektorikohtaisia eroja ei noussut kyselyssä esiin. Sekä kunnalla että yksityisellä sektorilla työskentelevien puheterapeuttien koulutuspäivien lukumäärän keskiarvo oli 3,3.

Laadukkaiden puheterapiapalveluiden toteuttaminen edellyttää säännöllistä ammatillista kouluttautumista. Koronaepidemia vaati puheterapeuteilta kaikilla sektoreilla venymistä esimerkiksi etäpalveluiden käyttöönotossa. Koulutuksia jouduttiin myös osin perumaan, mikä on varmasti vaikuttanut tuloksiin.

Puheterapeuttiliitto muistuttaa, että työnantajan velvollisuus on mahdollistaa koulutukseen osallistuminen ja toisaalta täydennyskoulutukseen osallistuminen on jokaisen työntekijän velvollisuus.

Työaika

Kyselyn mukaan edelleen noin puolet puheterapeuteista ruokailee joutuisasti työajan puitteissa joko jaksotyöajassa tai yleistyöaikamuodossa paikallisen sopimuksen perusteella.

Asia koetaan puheterapeuttien keskuudessa tärkeäksi, sillä puolen tunnin lisäys työhön sidonnaiseen aikaan vaikuttaa työaikalain hyvästä tarkoituksesta huolimatta päinvastaisesti työntekijän hyvinvointiin ja on myös puheterapeutin työnkuvan kannalta vaikea toteuttaa.

Kokopäiväisesti työskentelevien puheterapeuttien palkka

Puheterapeuttien kokonaispalkan keskiarvo oli kuntasektorilla 3 697 € ja yksityisellä sektorilla  4 159 €. Yksityisen sektorin mediaanipalkka oli noin 3 900 €, kuntasektorin palkan mediaani oli hyvin lähellä keskiarvoa.

Palkkakyselyn tulosten pohjalta on laadittu Puheterapeuttiliiton palkkasuositus, johon voit tutustua sivun oikealta puolelta.

Mikäli olet jäsen ja kiinnostuit tarkemmista tiedoista palkkakyselyyn liittyen, ole yhteydessä toiminnanjohtaja Heta Piirtoon.