Puheterapeuttien työllisyystilanne on hyvä ja tulee säilymäänkin hyvänä, vaikka alueellisia eroja työtilanteessa onkin. Työpaikoissa riittää valinnanvaraa: kunnat, valtio, yksityissektori tai ammatinharjoittaminen.

Työikäisiä laillistettuja puheterapeutteja on Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston) rekisterissä 2202 (31.12.2020). Vaikka kaikki eivät toisiaan tunnekaan, vallitsee puheterapeuttien välillä tiivis kollegiaalisuus. Kollegan auttaminen ja neuvominen kuuluvat ammattikuvaan.

Palkkatietoa

Puheterapeuttiliitto tekee vuosittain palkkakyselyn kaikille niille sektoreille, joilla liiton jäseniä työskentelee. Kysely lähetetään kuntasektorilla, yksityisellä työnantajalla, valtiolla, ja yliopistosektorilla työskenteleville jäsenille. Ammatinharjoittajille lähetetään samassa yhteydessä ansiokysely.

Täydennyskoulutus

Vuonna 2020 täydennyskoulutuspäivien keskiarvo oli 3,3 päivää, mikä on ehdottomasti liian vähän. Vuonna 2021 tämä luku saatiin kuitenkin noususuuntaan. Palkkatyötä tekevillä puheterapeuteilla oli keskimäärin 4 koulutuspäivää vuodessa. Kunnalla työskentelevät puheterapeutit saivat keskimäärin 3,6 koulutuspäivää vuoden aikana ja yksityisellä sektorilla koulutuspäivien keskiarvo oli 4,6.

Laadukkaiden puheterapiapalveluiden toteuttaminen edellyttää säännöllistä ammatillista kouluttautumista. Koulutuspäivien lukumäärään on saatava lisäystä. Toivottavasti lisääntynyt webinaaritarjonta saa täydennyskoulutuksen aiempaa laajemmin ja kustannustehokkaammin kaikkien organisaatioiden käyttöön.

Puheterapeuttiliitto muistuttaa, että työnantajan velvollisuus on mahdollistaa koulutukseen osallistuminen ja toisaalta täydennyskoulutukseen osallistuminen on jokaisen työntekijän velvollisuus.

Työaika

Kyselyn mukaan edelleen noin puolet puheterapeuteista ruokailee joutuisasti työajan puitteissa joko jaksotyöajassa tai yleistyöaikamuodossa paikallisen sopimuksen perusteella.

Asia koetaan puheterapeuttien keskuudessa tärkeäksi, sillä puolen tunnin lisäys työhön sidonnaiseen aikaan vaikuttaa työaikalain hyvästä tarkoituksesta huolimatta päinvastaisesti työntekijän hyvinvointiin ja on myös puheterapeutin työnkuvan kannalta vaikea toteuttaa.

Puheterapeutit ovat siirtyneet uuteen KVTES-sopimuksen alasopimukseen.

Sotesopimuksen yksityiskohdista neuvotellaan keväällä 2022 samaan aikaan työehtosopimusneuvotteluiden kanssa. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn tavoitteena on saada sotesopimukseen kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti koskeva oikeus valita, ruokaileeko omalla ajalla vai joutuisasti työajan puitteissa.

Kokopäiväisesti työskentelevien puheterapeuttien palkka

Kuntasektorin kokonaispalkan keskiarvo oli noin 3 800 euroa. Keskiarvopalkka on vuodessa noussut sata euroa. Kuntasektorin palkkamediaani oli hieman yli 3 800 euroa.

Yksityisen sektorin kokonaispalkan keskiarvo oli lähellä 4 200 euroa. Kun suoritepalkkaisten osuus oli poistettu arviosta, yksityisen sektorin palkan keskiarvo oli lähellä 4 000 euroa ja mediaani hieman yli 3 900 euroa.

Palkkakyselyn tulosten pohjalta on laadittu Puheterapeuttiliiton palkkasuositus, johon voit tutustua sivun oikealta puolelta.

Mikäli olet jäsen ja kiinnostuit tarkemmista tiedoista palkkakyselyyn liittyen, ole yhteydessä toiminnanjohtaja Heta Piirtoon.