Suositus päättöharjoittelun palkkauksesta

Suomen Puheterapeuttiliitto edellyttää, että logopedian opiskelija on työsuhteessa harjoittelupaikkaansa koko opintojakson (4 kk) ajan. Suomen Puheterapeuttiliiton palkkasuositus on, että logopedian opiskelijalle maksetaan palkkaa jokaiselta harjoittelukuukaudelta. Palkan tulee olla 2/3 harjoittelupaikan laillistetun puheterapeutin tehtäväkohtaisesta- tai säännöllisestä kuukausipalkasta, kuitenkin vähintään 2500 €/kk. Tästä summasta tehdään tarvittaessa osa-aikaisen työn edellyttämä vähennys. Suositus on nähtävissä kokonaisuudessaan sivun liitteissä.

Puheterapeuttiopiskelija puheterapeutin sijaisena

Lainsäädännössä edellytetään, että puheterapeutin sijaisena toimivalla opiskelijalla tulee olla 2/3 opinnoista suoritettuna. Puheterapeuttiliitto katsoo myös, että näiden opintojen tulee ehdottomasti sisältää pitkän harjoittelun opintojakso. Puheterapeuttiliiton hallitus ja ammattieettinen lautakunta ovat antaneet asiasta suosituksensa.

HYVTES:n 2. luvun 9 § 2. momentin määräys:
”Riippumatta siitä täyttääkö viranhaltija/työntekijä tehtävään edellytetyt lakisääteiset tai toimivaltaisen viranomaisen päättämät kelpoisuusvaatimukset on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti määriteltävä tehtävän vaativuuden perusteella. Mikäli viranhaltija/työntekijä ei täytä edellä mainittuja kelpoisuusvaatimuksia voi tehtäväkohtainen palkka kuitenkin olla enintään 10 prosenttia alempi kuin palkkahinnoittelun asianomainen palkkausmääräys edellyttää.”

Tämä Tes-määräys tarkoittaa, että mikäli puheterapeutin sijaisena toimiva opiskelija tekee työsuhteessa puheterapeutin tehtävää, epäpätevyysalennusta ei voida tehdä, mikäli työtehtävät vastaavat laillistetun puheterapeutin tehtäviä.

Jos työntekijä ei pysty tekemään tai osaa tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä puuttuvan koulutuksen vuoksi, epäpätevyysalennus voidaan tehdä. Alennus voi olla enintään 10 prosenttia. Mikäli työnantaja haluaa tehdä epäpätevyysalennus, asia on määritettävä tehtävän vaativuuden arvioinnissa. Arviointi on tehtävä työntekijällä, joka on pätevä työskentelemään sijaisena, mutta joka ei puuttuvan tutkinnon takia tee tai ei pysty tekemään kaikkia työhön liittyviä tehtäviä.

Jos sinulta on puuttuvan koulutuksen takia vähennetty palkkaa viimeisen viiden vuoden aikana työsuhteessa tai viimeisen kolmen vuoden aikana virkasuhteessa, sinun kannattaa ottaa yhteyttä työnantajaan tai luottamusmieheesi asian selvittämiseksi ja palkkojen vaatimiseksi takautuvasti. Voit olla myös yhteydessä toiminnanjohtaja Heta Piirtoon.