En talterapeut är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har avlagt filosofie magisterexamen i utbildningsprogrammet i logopedi och är legitimerad av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Information om i Finland legitimerade talterapeuter fås från centralregistret för yrkesverksamma personer inom hälsovården (Terhikki- registret).

Talterapiservicen i Finland

Talterapi är medicinsk rehabilitering, som ingår i både primärhälsovården och specialsjukvården. Ansvarsområdet för en talterapeut inom primärhälsovården innefattar förutbyggande, bedömning och rehabilitering av störningar inom tal, språk, kommunikation och röst hos vuxna och barn. Talterapeuten gör också bedömningar och rehabilitering av ät- och sväljfunktioner hos barn och vuxna. Ifall primärhälsovården inte kan erbjuda tillräcklig service, kan kommunen köpa tjänsterna av en privat yrkesutövare eller ett företag som producerar talterapiservice. Ytterligare information om talterapiservice fås från den egna hälsocentralen eller rådgivningen.

Inom specialsjukvården arbetar talterapeuterna vid neurologiska polikliniker samt polikliniker eller avdelningar för öron-, tal- och röststörningar. Klienterna består av både vuxna och barn. En talterapeut inom specialsjukvården arbetar till en stor del multiprofessionellt med diagnostisering av sjukdomar, skador eller störningar samt formulering av rehabiliteringsplaner.

Rehabiliteringen kan bekostas av FPA, ifall personen fyller kriterierna för krävande medicinsk rehabilitering. Klientens vårdande instans, dvs. enheten inom specialsjukvården eller hälsocentralen, gör upp en rehabiliteringsplan, varefter FPA ingår ett avtal med en privat serviceproducent för att förverkliga planen.

Talterapi för barn

Barnet kommer oftast till undersökning hos en talterapeut med remiss från barnrådgivningens åldersgranskning. Också andra instanser som vårdar eller habiliterar barnet kan hänvisa barnet till talterapeuten. I en del kommuner kan föräldrarna själva boka tid hos talterapeuten.

Talterapeuten har som uppgift att bedöma ifall det är frågan om en normal, fördröjd eller avvikande tal- och språkutveckling. I lindriga fall kan barnet ha någon form av artikulationsfel. Barnet kan ha väldigt lite eller otydligt tal jämfört med andra jämnåriga och/eller ha svårigheter med språkförståelsen. Förutom språkliga svårigheter kan barnet också ha svårigheter med kontakt eller avvikelser i förmågan för växelverkan.

Barnet kan också exempelvis ha en utvecklingsrelaterad språkstörning (SLI, specifika språkliga svårigheter, dysfasi), autism, hörselskada eller utvecklingsstörning. Det kan också förekomma röststörningar, stamning eller svårigheter med ätandet och sväljandet. Ifall svårigheterna är stora eller ifall de omfattar andra områden förutom tal- och språkförmågan, behövs oftast en mångprofessionell undersökning för att fastställa en diagnos och utforma nödvändiga stödåtgärder såsom rehabilitering. På basis av undersökningen planerar och förverkligar talterapeuten stödåtgärderna tillsammans med barnets näromgivning och andra sakkunniga. Talterapeuten arbetar mångprofessionellt och handleder, konsulterar och samarbetar med barnets näromgivning, vilken kan bestå av daghem, skolor, tjänster för utvecklingsstörda och andra rehabiliterande instanser. Handledning av barnets föräldrar och andra närstående är speciellt betonat i arbetet.

Talterapi för vuxna

I vuxen ålder innebär talterapi ofta undersökning och rehabilitering av störningar orsakade av olika sjukdomar eller skador. Den vanligaste orsaken för remittering till talterapi för vuxna är afasi, dysartri eller sväljstörning som följd av en cirkulationsstörning i hjärnan. Dyslexi kan vara ett funktionshinder även i vuxen ålder t.ex. i samband med nyutbildning, och då kan personen vara i behov av talterapeutisk undersökning och handledning.

Röststörningar, hes eller trött röst kan också vara orsaker att besöka en talterapeut. I vissa fall kan en talsvårighet eller förändringar i rösten vara ett första symptom av en sjukdom. I sådana fall är talterapeutens primära uppgift att hänvisa klienten till vidare undersökningar. Talterapeutens arbetsbild omfattar också kommunikationssvårigheter som beror på hörselskador och framskridande neurologiska sjukdomar.