Påverka i samhället och inom yrket

Talterapeuterna utgör oftast en liten men högutbildad grupp av sakkunniga inom hälsovårdsorganisationen. Även om var och en har ett unikt arbetsliv och arbetsplats, har vi många gemensamma utmaningar. Tillsammans är vi starkare, och det är viktigt att framsteg som gjorts på en plats kan delas och tas modell av också inom andra arbetsgemenskaper och situationer. Ärenden som gäller anställningsförhållanden och klientskap är oftast sekretessbelagda och strikt normerade. Sådana ärenden kan därför inte påverkas eller delas effektivt och tryggt enbart via sociala medier. Förutom att arbeta med mediapåverkan är det också viktigt med ett långsiktigt arbete för att påverka lagar och författningar redan under förberedelsestadiet, samt att ta ställning till färdiga lagutkast. För dessa ändamål behöver vi talterapeuter en egen gemenskap, Talterapeutförbundet. Genom att komma samman som team, och med hjälp av väl valda samarbetsparter, har vi en större möjlighet att kunna påverka viktiga ärenden inom yrkeskårens intressebevakning.

Inom den yrkesmässiga intressebevakningen har vi utarbetat publikationer på finska vid namn Hyvät Puheterapiakäytännöt (God Talterapipraxis). Ändamålet med arbetet är att lyfta fram talterapins effekt och att påverka storleken av rehabiliteringens andel av social- och hälsovårdens finansiering.

Rådgivning

Förbundet erbjuder rådgivning i både stora och små frågor angående arbete, anställningsförhållandets villkor och entreprenörskap, vare sig du är tjänsteanställd eller är verksam som yrkesutövare eller företagare. Vid behov konsulterar vi en jurist som är insatt i ärendet i fråga.

Handböcker och guider

Grundanvisningar för yrkesutövare
Finsk-engelsk-finsk- ordbok för talterapeuter
Löneguide
Handbok för dokumentering
Handbok för bedömning av arbetets svårighetsgrad

Eversheds – Juridisk rådgivning i frågor gällande privatlivet

Som medlemsförmån har Talterapeutförbundets medlemmar rätt till telefonrådgivning från advokatbyrån Eversheds Asianajotoimisto Oy angående juridiska ärenden i privatlivet.

Försäkringar

Löntagarmedlemmar kan vid önskemål försäkras via Specialutbildades Arbetslöshetskassa i fall av arbetslöshet. Medlemmen beslutar om anslutandet till arbetslöshetskassan i samband med medlemsansökan.

Förbundet har en yrkesmässig ansvars- och rättskyddsförsäkring som gäller ordinarie medlemmar samt studerandemedlemmar som tillhör arbetslöshetskassan. För företagarmedlemmar finns det begränsningar i försäkringen gällande företagsformer och anställning.

Rättskyddsförsäkringen täcker advokat- och rättegångskostnader i brott- och tvistfrågor som gäller anställningsförhållandets villkor och yrket. Ansvarsförsäkringen ger trygghet i fall av skadeståndsskyldighet i situationer där man i sin arbetsverksamhet blir ersättningsansvarig för person- eller sakskador.

Medlemmar som är yrkesutövare kan dessutom ta del av Talterapeutförbundets gruppatientskadeförsäkring. Alla förbundets medlemmar som är verksamma som självständiga yrkesutövare eller är aktieägare i ett företag i aktiebolagsform har möjlighet till försäkringen. Försäkringen täcker den försäkrade aktieägarens talterapiverksamhet endast ifall han eller hon ensam äger företaget och är den enda yrkesverksamma personen inom hälsovården i företaget.

För yrkesutövare erbjuder förbundet också en olycksfallsförsäkring för klienterna. Försäkringen ersätter eventuella vårdkostnader för klienten som uppkommit vid olycksfall i samband med terapin. Försäkringen ersätter den andel vårdkostnader som inte är eller hade varit giltig för ersättning enligt sjukförsäkringslagen eller någon annan lag. Försäkringen är i kraft för Finlands Talterapeutförbunds företagarmedlemmar. Med företagarmedlemmar avses självständiga yrkesutövare eller företagare med företag i bolagsform.

Understöd och stipendier

Finlands Talterapeutförbund delar ut Pro gradu- stipendier värda 400 € till studerandemedlemmar för pro gradu- arbetet två gånger om året. Förbundet delar ut 20 stipendier årligen. Upplysning om ansökningen publiceras i Puheterapeutti- tidningen.

25- årsjubileumsfonden delar ut understöd för forskning, utbildning och publikationer som främjar talterapibranschen. Förbundets styrelse beslutar om tidtabellen för utdelningen av understöden.

Förbundets lokalavdelningar har möjlighet att ansöka om såväl lokalavdelningsanslag som finansiering för olika projekt som ökar talterapeuternas och talterapins synlighet.

Tidningen

Tidningen Puheterapeutti utkommer fyra gånger om året. Tidningen kommer hem i pappersform via posten. Du kan också läsa tidningen i pdf- format på hemsidorna och bläddra i ett omfattande tidningsarkiv från gångna år och årtionden.

Rabatter och andra förmåner

Puheterapeuttien Kustannus

Puheterapeuttien Kustannus Oy:s utbildningar och publikationer till medlemspris. Puheterapeuttien Kustannus anordnar årligen en tvådagars utbildning. För företagare anordnas dessutom skilda utbildningshelheter enligt behov. Förutom dessa anordnar Talterapeutförbundets lokalavdelningar årligen 1-3 utbildningar. Information om utbildningarna hittar du här, och i Puheterapeuttien Kustannus nätbutik finns information om produkter till salu.

Företagarna i Finland

Talterapeutförbundets företagarmedlemmar har möjlighet att få Företagarna i Finlands omfattande servicepaket i bruk förmånligt för 90 euro/ år. Servicepaketet ger tillgång till Företagarna i Finlands medlemsförmåner men inkluderar inte medlemskap i lokalföreningarna.

ELLI Early Learning

Talterapeutförbundets medlemmar får 6 % rabatt på ELLI Early Learning Oy:s normalprisprodukter.

Danske Bank

Danske Bank erbjuder specialförmåner för nyutexaminerade talterapeuter.

Professio

20 % rabatt på utbildningar inom rehabilitering som anordnas av Professio.

Pohjola Försäkring Ab

Medlemmar får försäkringar för sig själva och sina familjer till medlemspris från Pohjola Försäkring Ab.

Muminvärlden

Två dagars biljetter till Moominworld för en dagspris!
Berättigar en person att delta i två på varandra följande dagar.

Member +

Förmåner och tjänster som är av intresse för medlemmar finns samlade på Member +- tjänstens nätsidor. Innehållet byts tidvis enligt aktuella teman. Där kan du finna intressanta förmåner gällande resor mm. Strävan är att endast inkludera sådana förmåner som tillför mervärde för Akava:s medlemmar.

Jäsenedut.fi

På nätsidan www.jasenedut.fi finns ett brett urval erbjudanden och förmåner gällande olika produkter och tjänster.