Syftet med denna nationella rekommendation är att stödja sakkunniga vid bedömningen av behovet av talterapeutisk rehabilitering/habilitering samt mängden rehabilitering/habilitering. Målet med rekommendationen är att främja enhetliga praxis på nationell nivå och stärka jämställdheten mellan barn och unga när det gäller talterapeutisk rehabilitering/habilitering.

Rekommendationen gäller barn och unga under 18 år. Den är avsedd för alla de parter som bedömer behovet eller mängden av talterapi och som fattar beslut om beviljandet av talterapi.

Rekommendationen gäller alla bedömningar av talterapibehovet, från kommunala talterapitjänster/talterapi inom välfärdsområden till krävande medicinsk habilitering/rehabilitering som bekostas av Folkpensionsanstalten (FPA).

Rekommendationen är avsedd som en bas för mångprofessionell diskussion och stöd för beslutsfattande. Rekommendationen kan användas till exempel av en talterapeut som utför bedömningar eller habilitering eller av andra yrkespersoner som bedömer talterapibehovet och fattar beslut om antalet gånger talterapi.

Det är möjligt att ge respons på rekommendationen genom den bifogade blanketten.